AcupunctureProducts.com - Posterss

Extraordinary Acupuncture Points Poster 18" X 24" (Laminated or Photo Paper)

Helpfull when conditions are just not responding to treatment of the main meridian points.

Extraordinary points are non-meridian points not located within the 12 main meridians. This poster contains 64 extraordinary points with point location and indications for each point. Needling technique listed for most points. Easy to use chart, helpfull when conditions are just not responding to treatment of the main meridian points.
Also available as an 8.5" X 11" Chart

64 Point Locations and Indications for: Yingtang, Taiyang, Qiuhou, Biyan, Jinjing, Yuye, Haiquan, Juquan, Yuyao, Dangyang, Jiachengjiang, Qianzheng, Sishencong, Erjian, Yiming, Anmian 1, Anmian 2, Zengyin, Bitong, Neiyingxiang, Shanglianquan, Jingbi, Bailao, Dingchuan, Weiwanxiashu, Qipang, Weishang, Weibao, Zigongxue, Wuming, Yaoyan, Yaoyi, Pigen, Xiajishu, Shiqizhui, Yaoqi, Jianqian (Jianneiling), Zhoujian, Bizhong, Erbai, Zhongquan, Luozhen, Yatongxue, Baxie, Sifeng, Shixuan, Zhongkui, Dagukong, Xiaogukong, Heding, Xiyan, Kuangu, Lanweixue, Linghou, Dannangxue, Naoqing, Baichongwo, Huanzhong, Bafeng, Shimian, Duyin, Qiduan, Neihuaijian, Waihuaijian.

Extraordinary Points Poster

Extraordinary Points Poster

Key Features:
• 64 Non-meridian points
• Anatomical point locations
• Indications for each point
• Spinal Huatuojiaji - Hua Tuo points
• Standard Nomenclature of Extra Points
• Grouped by body area

Extraordinary Acupuncture Points Poster 18" X 24" (Laminated or Photo Paper)

Please check your shipping address before completing your transaction with Paypal!Payments by Paypal
Money back guarantee on all orders.

Extraordinary Acupuncture Points Poster 18" X 24"

Semi-Gloss Photo Paper

$16.00 + Shipping

Extraordinary Acupuncture Points Poster 18" X 24"

Laminated

$20.00 + Shipping


Click to View
The 8 Extraordinary Meridian Points 8.5" X 11"
Shows the extraordinary meridians: Du Mai, Ren Mai, Chong Mai, Dai Mai, Yangqiao Mai, Yinqiao Mai, Yinwei Mai and Yangwei Mai.


Click to View
The Eight Extra Meridians Poster
Shows the extraordinary meridians: Du Mai, Ren Mai, Chong Mai, Dai Mai, Yangqiao Mai, Yinqiao Mai, Yinwei Mai and Yangwei Mai.
Listed for each meridian: Confluent point, Function, Pathological Symptoms, Pulse, Herbs and Coalescent pointsHomeDirectory

AcupunctureProducts.com

Custom Search